Allmänna villkor för användning av Schaeffler-webbplatsen

Tack för att du använder Schaefflers webbplats. Vi vill nedan upplysa dig som användare av Schaefflers webbplats om våra användarvillkor.

1. Omfattning

1.1
För all användning av denna webbplats, som tillhandahålls av Schaeffler Sverige AB och/eller dess moder- eller koncernbolag ("Schaeffler"), gäller följande användarvillkor, såvitt inte egna regler föreskriver något annat för andra koncernbolag avseende webbsidor utgivna av dessa. Då användningen påbörjas, accepterar och godkänner du användarvillkoren i sin aktuella version.

1.2
Dessa användarvillkor kan utökas, ändras eller ersättas av andra villkor, t.ex. avseende inköp av produkter och tjänster.

2. Innehåll på Schaefflers webbplats

Schaefflers webbplats innehåller specifik information och programvara, samt ev. tillhörande dokumentation avsedd för läsning eller nedladdning. Schaeffler har rätt att när som helst stänga Schaefflers webbplats helt eller delvis. På grund av Internet och datorsystems beskaffenhet, tar Schaeffler inte ansvar för att Schaefflers webbplats alltid är tillgänglig.

3. Rätten att använda informationen på Schaefflers webbplats

3.1
Användningen av information, programvara och dokumentation, av vilket slag det än må vara, som görs tillgänglig på eller genom Schaefflers webbplats, lyder under dessa användarvillkor. Även uppdateringar av information, programvara eller dokumentation samt tillämpliga licensvillkor som tidigare överenskommits med Schaeffler lyder under dessa användarvillkor. Särskilt avtalade villkor skall ha företräde framför dessa användarvillkor.

3.2
Schaeffler ger användaren en icke-exklusiv och ej överlåtelsebar rätt att använda den information, programvara och dokumentation som finns tillgänglig på Schaefflers webbplats in den omfattning som är avtalad, eller då inget avtal föreligger, i överensstämmelse med det ändamål för vilket tillhandahållandet från Schaeffler har skett.

3.3
Programvara som finns tillgänglig på Schaefflers webbplats tillhandahålls kostnadsfritt i maskinellt läsbar form, om inte annat framgår av sammanhannget. Inga anspråk kan ställas på tillgång till källkod. Undantag är källkod från ”open source software”, vid återgivande av sådan, vars licensbestämmelser medger tillgång till källkod. I sådana fall tillhandahåller Schaeffler källkoden mot kostnadsersättning.

3.4
Information, programvara eller dokumentation får aldrig mångfaldigas, distribueras, licensieras ut eller på annat sätt upplåtas eller överlåtas till tredje part. Såvida inte tvingande rättsliga bestämmelser medger annat, får användaren inte ändra eller dekompilera vare sig programvaran eller dess dokumentation, eller ta ut delar därav. Användaren får skapa endast en säkerhetskopia av programvaran, om denna kopia krävs för säkerställandet av framtida användning på basis av dessa användarvillkor.

3.5
Informationen, programvaran och dokumentation är upphovsrättligt skyddade av immaterialrättslagstiftning. Användaren är skyldig att beakta Schaefflers rättigheter, och får inte avlägsna, dölja eller ändra alfanumeriska koder, märkningar eller copyright-texter vare sig från informationen, programvaran eller dokumentation, eller från kopior av dessa.

4. Immateriella rättigheter

4.1
Som användare får du inte (utöver vad som medges enligt dessa användarvillkor) ändra, kopiera, reproducera, upplåta, överlåta, licensiera, komplettera eller på annat sätt använda information, programvara eller dokumentation på Schaefflers webbplats utan att Schaeffler skriftligen har medgivit detta.

4.2
Förutom de rättigheter till användning samt andra rättigheter som uttryckligen nämns i detta dokument, har inga andra – nu eller i framtiden aktuella - rättigheter överförts till användaren. I synnerhet skall inga rättigheter till företagsnamn och varumärken eller till handelsrättsliga skydd som patentlicenser och mönsterskydd anses ha beviljats. Schaeffler har inte heller någon motsvarande skyldighet att bevilja rättigheter av detta slag.

5. Registrering och användande av skyddade sidor

5.1
Vissa sidor på Schaefflers webbplats kan vara lösenordsskyddade. Som ett skydd för affärstransaktionerna har endast registrerade användare åtkomst till dessa sidor. Schaeffler förbehåller sig rätten att neka en användare som vill registrera sig. I synnerhet förbehåller sig Schaeffler rätten att bestämma att det för vissa sidor, som tidigare har varit fritt tillgängliga, krävs registrering. Schaeffler har när som helst, och utan att motivering krävs, rätt att neka användaren åtkomst till lösenordsskyddade avsnitt genom att blockera dennes användardata (se definition nedan), i synnerhet om användaren

 • använder falska uppgifter för att registrera sig;
 • överträder dessa användarvillkor, eller försummar sin skyldighet att iakttaga försiktighet vad gäller användardata;
 • överträder tillämplig lagstiftning i åtkomsten av eller användningen av Schaefflers webbplats; eller
 • inte har använt Schaefflers webbplats under en längre tid.

5.2
När du som användaren registrerar dig ska du lämna korrekt information och, i det fall att denna information ändras, uppdatera informationen (i möjligaste mån) så fort som möjligt. Användaren ska säkerställa att den e-postadress som han/hon har lämnat till Schaeffler, alltid är korrekt.

5.3
Vid registrering kommer du som användare att få en åtkomstkod, som omfattar en användar-ID och ett lösenord (”användardata”). När du sedan loggar in första gången ska du ändra lösenordet, som du fått från Schaeffler, till ett eget lösenord. Detta lösenord ska endast du känna till. Användaruppgifterna möjliggör för användaren att se sina uppgifter, förändra dem samt att i förekommande fall kunna återkalla eller ändra eventuella medgivanden att använda/bearbeta användaruppgifter.

5.4
Det åligger dig som användare att skydda dina personliga användardata från obehörigas nyttjade. Du som användare är även ansvarig för alla transaktioner och andra aktiviteter som utförs under dina användardata. Användaren ska alltid logga ut efter avslutad användning av lösenordsskyddade sidor. Om och i den mån du som användare upptäcker att utomstående missbrukar dina användardata, ska du genast informera Schaeffler om detta skriftligen.
När Schaeffler fått vetskap om att utomstående har använt en användarens användardata kommer Schaeffler att neka åtkomst till den (de) lösenordsskyddade sidan (sidorna) som använts med resp. användardata. För att användaren ska få tillgång igen måste denne ansöka om detta till Schaeffler eller registrera sig på nytt.

5.5
Du som användare kan när som helst skriftligen begära att din registrering upphör, förutsatt att borttagningen inte påverkar fullgörande av ingånget avtal. Om en avregistrering sker, kommer Schaeffler att ta bort alla användardata och andra data lagrade av användaren som kan identifiera personer. Detta sker så snart som dessa data inte längre behövs.

6. Sökvägar och länkar till tredje parts webbplatser

Schaeffler webbplats kan innehålla sökvägar och länkar till tredje parts webbsidor. Schaeffler kan inte hållas ansvarigt för innehållet på de länkade sidorna. Användaren bär risken för användningen av sådana webbsidor.

7. Ansvarighet för sakliga eller rättsliga brister

7.1
För den information, programvara eller dokumentation som gör görs tillgänglig kostnadsfritt, på Schaefflers webbplats, ansvarar Schaeffler inte för sakliga och rättsliga brister i informationen, programvaran och dokumentationen, speciellt med hänsyn till korrekthet, felfrihet, skydd av tredje parts rättigheter, fullständighet och/eller användbarhet – utom vid uppsåt eller bedräglighet.

7.2
Informationen på Schaefflers webbplats kan innehålla specifikationer eller allmänna beskrivningar gällande de tekniska egenskaperna hos enskilda produkter, som i vissa fall inte är tillgängliga (t.ex. på grund av produktändringar). De önskade egenskaperna hos produkterna ska därför avtalas i det enskilda fallet vid köpetillfället.

7.3
Schaefflers ansvar för sakliga och rättliga brister stadags i p. 7.1 och 7.2 ovan. Utöver detta tar Schaeffler inget ansvar. Schaeffler ansvarar inte för skador som uppstår till följd av missbruk av information, dokumentation eller programvara som finns tillgänglig på Schaefflers webbplats. Schaeffler ansvarar vidare t.ex. inte för skador som uppkommer direkt eller indirekt till följd av nedladdning av filer. Detta gäller såvida inte annat framgår av tvingande lag, exempelvis produktansvarslagstiftning eller i händelse av uppsåt, grov oaktsamhet, personskada, dödsfall eller underlåtenhet att uppfylla garanterade egenskaper.

7.4
Även om Schaeffler alltid bemödar sig om att hålla Schaefflers webbplats fri från virus, kan Schaeffler inte garantera att den är virusfri. Användaren skall, för sin egen skull, vidtaga erforderliga säkerhetsåtgärder och ska använda en virusscanner före nedladdning av all slags information, programvara eller dokumentation.

8. Användarens skyldigheter

8.1
Vid åtkomst till eller användning av Schaefflers webbplats, får användaren inte

 • skada andra människor, i synnerhet minderåriga, eller kränka deras rättigheter;
 • bryta mot allmän moral;
 • kränka rätten till immateriell egendom eller andra liknande rättigheter;
 • läsa in innehåll som innehåller ett virus, s.k. Trojan Horse, eller andra program som kan skada data;
 • överföra, lagra eller läsa in hyperlänkar eller innehåll som användaren inte har rätt till, i synnerhet då sådana hyperlänkar eller innehåll är olagliga eller kränker skyddet för personuppgifter; eller
 • distribuera reklam- eller oönskade e-postmeddelanden (s.k. spam) eller oriktiga varningar mot virus, defekter eller liknande material och användaren får inte uppmana till deltagande i lotterier, snöbollssystem, kedjebrev, pyramidspel eller liknande aktiviteter via Internet.

8.2
Schaeffler har rätt att när som helst neka åtkomst till Schaefflers webbplats, i synnerhet om användaren bryter mot förpliktelserna i dessa användarvillkor.

9. Exportkontroll

9.1
Exporten av viss information, programvara och dokumentation kan – på grund av sin natur, avsett bruk eller slutlig destination – vara underkastad godkännande. Användaren skall strikt beakta de exportbestämmelser som gäller för information, programvara och dokumentation, i synnerhet avseende EU-länderna samt enskilda EU-medlemsstater och USA. Schaeffler skall märka information, programvara och dokumentation med avseende på svenska och EU-länders exportkontrollistor och U.S. Commerce Control List.

9.2
Användaren skall speciellt kontrollera och verifiera att

 • informationen, programvaran och dokumentationen inte används i syften som rör rustningsändamål, kärnteknik eller vapen;
 • leverans inte sker till något företag eller person, som listas i U.S. Denied Persons List (DPL), av varor, programvara eller teknik med ursprung i USA;
 • leverans av icke-licensierade varor med ursprung i USA inte sker till något företag eller person listad i U.S. Warning List, U.S. Entity List eller U.S. Specially Designated National List;
 • leverans av varor inte sker till något företag eller person som listas i Specially Designated Terrorists List, Foreign Terrorist Organizations List, Specially Designated Global Terrorists List eller i EU:s Terrorists List; eller att
 • leverans inte sker till mottagare inom militären;
 • s.k. Early Warning-instruktionerna från resp. myndighet beaktas
  Åtkomst till programvara, dokumentation och information på Schaefflers webbplats skall ske endast om åtkomsten uppfyller ovannämnda kontroller och garantier.

9.3
På begäran kan Schaeffler informera användaren om relevanta kontaktställen för ytterligare information.

10. Personuppgiftsskydd

Vid bearbetning av personrelaterad data som Schaeffler får tillgång till när du använder Schaefflers webbplats följer Schaeffler personuppgiftslagen (PUL) och våra bestämmelser om datasäkerhet som finns på Schaefflers webbplats.

11. Tilläggsavtal, tvistelösning och lagval

11.1
Tilläggsavtal till dessa användarvillkor kräver skriftlig form för giltighet.

11.2
Tvister eller krav avseende tolkningen och tillämpning av dessa användarvillkor ska avgöras av svensk allmän domstol och enligt svensk rätt.

11.3
De enskilda sidorna på denna webbplats, drivs och administreras av Schaeffler och/eller dess koncernbolag. Sidorna uppfyller tillämplig lagstiftning i det land där det ansvariga företaget har sitt säte. Schaeffler tar inget ansvar för att information, programvara och/eller dokumentation på Schaefflers webbplats är lämplig eller tillgänglig för läsning eller nedladdning på platser utanför respektive land. Om användare kopplar upp sig till Schaefflers webbplats från plats utanför respektive land, är användaren ensamt ansvarig för uppfyllande av gällande lokal lagstiftning. Det är inte tillåtet att skaffa tillgång information, programvara och/eller dokumentation på Schaefflers webbplats från länder där sådan tillgång är lagstridig. Om så skulle vara fallet, och användaren vill sluta avtal med Schaeffler, hänvisar Schaeffler användaren till respektive koncernbolag.

 

Schaeffler använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av varje besök. Genom att använda denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ytterligare information

Jag förstår