TRYCKSAKER
 

Dokument | 2016-03
Code of Conduct

 
TRYCKSAKER
 

Dokument | 2016-03
Code of Conduct

 
Företaget

Företagskodex

Schaeffler-gruppen för det sociala ansvaret vidare från företagen LuK, INA och FAG och ser det som en förutsättning för en varaktig framgång för företaget. Schaeffler-gruppens företagskodex bygger på de nio principerna från "Global Compact" och "The Global Sullivan Principles of Corporate Social Responsibility" samt standarden "Social Accountability International". De här beskrivna principerna utgör våra minimistandarder. De därutöver, utifrån kulturella förutsättningar, landspecifika anpassningarna  inskränker inte detta.

Mänskliga rättigheter
Vi förbinder oss att värna om de internationella mänskliga rättigheterna inom de områden som vi kan påverka.

Tvångsarbete
Vi tar avstånd från all form av tvångsarbete inom vårt företag och hos våra affärspartners.

Barnarbete
Vi tar avstånd från all form av barnarbete inom vårt företag och hos våra affärspartners.

Diskriminering och respekt för andra
Vi vill erbjuda arbetsplatser som är fria från diskriminering och trakasserier på grund av kön, etniskt ursprung, hudfärg, religion, ålder, nationell härkomst, handikapp eller sexuell inriktning. De som arbetar i vårt företag förtjänar ömsesidig respekt.

Lön och arbetstider
Vi stöder personalens krav på rimliga löner och rättar oss efter de lagstadgade garanterade minimilönerna på de olika arbetsmarknaderna. Vi följer alltid gällande arbetstidsregler i samtliga våra företag.

Förhållande till anställda och arbetstagarorganisationer
Vi respekterar våra medarbetares rätt till koalitionsfrihet. Oberoende av detta gör vi det alltid möjligt för våra medarbetare att direkt framföra sina intressen.

Hälsa och säkerhet
Vi vill skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö som uppfyller eller överträffar de standarder som gäller för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen. Vi vill med lämpliga åtgärder förhindra arbetsplatsrelaterade skador och yrkessjukdomar.

Personalutveckling
Vi betraktar våra medarbetares utveckling som en viktig investering i företagets framtid. Det innebär att vi förutom den yrkesmässiga utvecklingen även tar hänsyn till utveckling av sociala och metodiska kompetenser.

Leverantörer
Vi uppmuntrar våra leverantörer att då det är möjligt införa och förverkliga liknande principer om socialt ansvar i deras företag.

Miljöansvar
Vid alla våra produktionsanläggningar över hela världen upprätthåller vi ett effektivt miljöhanteringssystem som vi ständigt förbättrar. Minimikrav är att vi ska rätta oss efter de lokala miljöskyddslagarna samt föreskrifterna enligt Schaeffler-gruppens hanteringssystem för miljöskydd. Vi samarbetar med våra affärspartners och leverantörer när det gäller vårt miljöansvar.

Intressekonflikter, gåvor och mutförsök
Vi förpliktar oss att inte ta emot eller ge gåvor som skulle kunna leda till en intressekonflikt. I synnerhet får vare sig mutor eller andra lagstridiga ersättningar förekomma eller erbjudas regeringsrepresentanter eller andra personer.

Ansvar
Vi förväntar oss att varje medarbetare känner personligt ansvar för att följa vår företagskodex och att de stöder sina kollegor att göra detsamma. Företagsledningen har ansvaret för att dessa principer genomförs. Principerna utgör en del av våra bestämmelser och riktlinjer.

 

Schaeffler använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av varje besök. Genom att använda denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ytterligare information

Jag förstår