Sökbegrepp

Integritetspolicy

Vi är glada över ditt intresse för Schaeffler-gruppen (Schaeffler AG och närstående bolag) och våra produkter. När du använder vårt erbjudande online är skyddet för din integritet mycket viktigt för oss. Om behandling av personuppgifter sker, följer vi tillämplig dataskyddslagstiftning.

I. Allmän information om behandling av uppgifter

1. Omfattning och ändamål med insamling av personuppgifter

I princip så samlar vi in och använder dina personuppgifter endast till den grad det är nödvändigt för att kunna erbjuda en funktionell webbplats, innefattande webbplatsens innehåll och tjänsterna som där erbjuds. Dina personuppgifter samlas in regelbundet och används endast efter att du lämnat ditt samtycke till det. Ett undantag från detta föreligger i fall när behandlingen av uppgifterna är tillåten enligt lag.

2. Rättslig grund för behandling av uppgifter

Behandlingen av dina personuppgifter är baserat på EU:s Dataskyddsförordning (GDPR) och tillämplig nationell dataskyddslagstiftning.

Om du har lämnat ditt samtycke till behandling av personuppgifter för särskilda ändamål, är den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna artikel 6.1 a GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Var medveten om att återkallandet endast gäller för framtiden. Behandling av personuppgifter som skett baserat på samtycke som lämnats före återkallandet påverkas inte.

Inom ramen för fullgörandet av ett avtal till vilket du är part, eller i syfte att ingå ett avtal på din begäran, sker behandling av dina personuppgifter baserat på artikel 6.1 b GDPR. Ändamålet med behandlingen av uppgifter regleras av respektive avtalsdokument och avtalets ändamål.

Om behandling av personuppgifter är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla våra juridiska skyldigheter, är den rättsliga grunden artikel 6.1 c GDPR.

Om behandling är nödvändigt för att uppnå de berättigade intressen som eftersträvas av Schaeffler eller av en tredje part (till exempel att upprätta eller skydda rättsliga anspråk, att garantera IT-säkerhet, att förebygga brott, att bedriva näringsverksamhet och att utveckla tjänster och produkter) och om dina intressen, grundläggande rättigheter och friheter som registrerad inte överväger de tidigare nämnda intressena, är artikel 6.1 f GDPR den rättsliga grunden för behandlingen.

3. Radering av uppgifter och lagringstid

Vi behandlar och lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla respektive ändamål. Dessutom kan sådan lagring ske för att uppfylla juridiska skyldigheter härrörande från en bindande rättsakt från Europeiska unionen eller en medlemsstat, till exempel en förordning eller annan bestämmelse, vilken vi som personuppgiftsansvarig ska följa. Om uppgifterna inte längre är nödvändiga eller om det finns en föreskriven lagringstid i den ovan nämna lagstiftningen och denna tid har löpt ut, kommer dina uppgifter att raderas regelbundet.

4. Tillgång till personuppgifter inom Schaeffler-gruppen och av tredje part

De enheter inom Schaeffler-gruppen som får tillgång till dina uppgifter är de som måste ha det som en ”minsta behörighetsnivå” (tilldelning av användarrättigheter i minsta möjliga utsträckning) samt på grund av ”need to know”-principen (kännedom om uppgifterna endast om det är nödvändigt).

Vi överför endast uppgifter till tredje part utanför Schaeffler-gruppen om det är nödvändigt, om bestämmelser i lag kräver det, om du har lämnat sitt samtycke eller om något bemyndigat personuppgiftsbiträde har accepterat att följa kraven som uppställs i GDPR och den tillämpliga nationella lagstiftningen.

Under dessa förutsättningar kan mottagare av personuppgifter vara behöriga interna specialistavdelningar och externa tjänsteleverantörer, om nödvändigt.

5. Överföring av personuppgifter till tredje land eller till en internationell organisation

Överföring av uppgifter till länder utanför EU/EES (så kallade tredje länder) kommer endast att ske om det är nödvändigt eller om det krävs enligt lag, om du har lämnat ditt samtycke eller som en del av behandling av uppgifter av ett personuppgiftsbiträde. Om tjänsteleverantörer i tredje länder anlitas så är de skyldiga att, utöver skriftliga instruktioner, följa europeiska dataskyddsstandarder genom att acceptera EU:s standardavtalsklausuler.

6. IT-säkerhet och länkar till tredje parts webbplatser

För att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller avsiktlig förstörelse, manipulation, förlust eller tillgång av obehöriga personer, använder Schaeffler-gruppen tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Dessa säkerhetsåtgärder utvecklas ständigt i enlighet med nya tekniska möjligheter på området.

Våra webbplatser kan innehålla länkar till andra leverantörers webbplatser. Vår integritetspolicy gäller inte för dessa webbplatser.

7. Skyldighet att tillhandahålla personuppgifter

Vid ingående av avtal måste du tillhandahålla de personuppgifter som är nödvändiga för att upprätta, fullgöra och avsluta avtalet och för att uppfylla de på grund av avtalet efterföljande skyldigheterna eller som Schaeffler måste samla in på grund av bestämmelser i lag. Utan dessa uppgifter kan avtal med Schaeffler inte ingås.

Om vi tillhandahåller dig erbjudanden och tjänster på denna webbplats, som det är frivilligt för dig att använda, så finns det ingen skyldighet för dig att tillhandahålla oss dina uppgifter. Om vi inte tillhandahålls dina personuppgifter kan du sakna möjlighet att utnyttja våra erbjudanden och tjänster.

8. ”Profilering” och automatiserat beslutsfattande

Vi använder inte automatiserat beslutsfattande i enlighet med artikel 22 GDPR. Schaeffler använder normalt sett inte ”profilering”. Om vi använder det i enskilda fall kommer vi att informera dig om det separat och om det krävs enligt lag, och om det är nödvändigt, även erhålla ditt samtycke.

9. Källor till dina personuppgifter

Vi använder de uppgifter vi får från dig.

II. Behandling av uppgifter för tillhandahållande av webbplatsen och för skapandet av loggfiler

När du besöker vår webbplats lagras som standard namnet på din internetleverantör, din IP-adress, den webbplats från vilken du besöker vår webbplats, webbplatserna du besöker från vår webbplats samt datum och längden för ditt besök. Dessa uppgifter lagras i loggfiler i vårt system. Vi använder dock din IP-adress så lite som tekniskt är möjligt. IP-adressen förkortas ned och blir anonymiserad och det är därför inte möjligt att koppla IP-adressen till en användare. Informationen kan inte kopplas ihop med personuppgifterna.

Den rättsliga grunden för den tillfälliga lagringen av information är artikel 6.1 f GDPR.

Den tillfälliga lagringen av den förkortade IP-adressen av våra system är tekniskt nödvändigt för att du ska kunna se webbplatsen på din enhet. Lagringen i loggfiler sker i syfte att garantera webbplatsens funktionalitet. I detta sammanhang analyseras inga uppgifter för marknadsföringssyften. För dessa angivna ändamål har vi berättigade intressen för behandlingen av uppgifterna enligt artikel 6.1 f GDPR.

Insamlingen av information för att kunna tillhandahålla webbplatsen och lagringen av data i loggfiler är nödvändigt för att webbplatsen ska fungera. Det finns därför ingen möjlighet för dig som användare att invända mot den typen av behandling.

III. Behandling av uppgifter avseende de tjänster som erbjuds på webbplatsen

På vår webbplats erbjuds åtskilliga tjänster vilkas användning kräver dina personuppgifter. I detta sammanhang är det alltid valfritt för dig att förse oss med dina personuppgifter.

1. Beställning av publikationer

På denna webbplats erbjuds publikationer som du kan beställa. För att beställa måste du fylla i din titel, förnamn, efternamn, företag, adress, postnummer, förbundsstat, e-postadress och telefonnummer i motsvarande ifyllnadsfält. Vi kommer att lagra dessa personuppgifter och även överföra dem till PVS Fulfillment-Service GmbH, Heinz-Nixdorf-Straße 2 74172 Neckarsulm (”PVS”) för lagring. När du sänder din order kommer även datum och tid att lagras. Ditt samtycke till denna informationsbehandling kommer att inhämtas under tiden för din beställning.

PVS trycker och skickar de beställda publikationerna direkt till dig genom post. Vi och PVS använder dina personuppgifter uteslutande för att hantera dina beställningar.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är artikel 6.1 a GDPR.

Dina personuppgifter och den ytterligare informationen som samlats in under beställningsprocessen kommer att raderas efter sex månader. Raderingen hos PVS sker efter att beställnings- och fraktprocessen har avslutats och lagstadgade lagringstider har löpt ut.

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen av personuppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till dataprivacy@schaeffler.com. I sådana fall kommer alla personuppgifter som lagrats till följd av kontakten att raderas och gälla för framtiden. Beroende på när du återkallar ditt samtycke kanske vi inte kommer att kunna tillhandahålla dig de publikationer som du beställt.

Under beställningsprocessen placeras cookies på din enhet för lagring i din varukorg. Vidare information om använda cookies återfinns i vår Cookie-policy.

2. Användning av våra kontakt- och ansökningsformulär

Webbplatsen har kontakt- och ansökningsformulär som kan användas för att kontakta oss elektroniskt.

För att använda kontaktformulären måste du fylla i obligatorisk information i respektive ifyllnadsfält markerad med en asterisk (till exempel din e-postadress). All annan information är frivillig för dig att tillhandahålla. Dessa personuppgifter kommer att skickas till en avdelning på vårt företag som är ansvarig för behandling och lagring i våra system. När du skickar ditt meddelande kommer datum och tid att sparas. Vi kommer att inhämta ditt samtycke för behandling av uppgifterna under förfrågansförfarandet.

Informationen som fylls i ifyllnadsfältet kommer uteslutande att användas för att hantera din förfrågan.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är artikel 6.1 a GDPR.

Informationen kommer att raderas så snart som kommunikationsprocessen är avslutad.

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen av personuppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till dataprivacy@schaeffler.com. I sådana fall kommer alla personuppgifter som lagrats till följd av kontakten att raderas och gälla för framtiden. Beroende på när du återkallar ditt samtycke kanske vi inte kommer kunna tillhandahålla dig de publikationer som du beställt.

3. Användning av Schaefflers informationstjänster

På webbplatsen erbjuder vi möjligheten att registrera dig för att få Schaefflers informationstjänster gratis. När du registrerar dig för Schaefflers informationstjänster och ger ditt motsvarande samtycke, kommer du att få reklam och information (till exempel nyhetsbrev, inbjudningar till mässor och event, information om produkter, tjänster, erbjudanden och kampanjer inklusive opinionsundersökningar och företagsnyheter) om Schaeffler-gruppen. Detta kan ske via till exempel e-post, telefon, sms och/eller omedelbara meddelandetjänster, som till exempel WhatsApp, till de kontaktuppgifter som du gett när du har registrerat dig för informationstjänster genom ett ifyllnadsfält. För att kunna använda informationstjänsterna måste du tillhandahålla oss din e-postadress och annan information som markerats som obligatorisk i ifyllnadsfälten. Exempel på sådan information är namn, företag och telefonnummer. Denna information samlas in i syfte att kunna skicka reklam och information till dig. För detta ändamål kan vi även anlita tredje part (tjänsteleverantörer) med vilka vi har avtal om behandling av uppgifter och överföra din information till någon av dessa tredje parter. Efter att du har skickat in registreringsformuläret kommer du att få ett bekräftelse per e-post från oss till den e-postadress du uppgivit. Registreringen kommer bara ske om du godkänner det genom att klicka på länken i e-postmeddelandet.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter efter registrering är artikel 6.1 a GDPR.

Uppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre är nödvändiga för ändamålen med insamlingen. Därför kommer uppgifterna att lagras så länge som registreringen för informationstjänsten är aktiv. Du har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke till behandlingen av personuppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till unsubscribe@schaeffler.com eller genom att klicka på ”unsubscribe”-länken i mottagna meddelanden. Du avregistrerar dig därigenom från informationstjänsten och dina personuppgifter kommer inte behandlas i framtiden. I sådana fall kommer alla personuppgifter lagrade för kommunikation att raderas. Återkallandet av samtycket påverkar inte lagligheten av behandlingen baserat på samtycket innan återkallandet.

4. Skapande av en användarprofil för individualiserad reklam och information

Vi vill förse dig med så individuella erbjudanden som möjligt. Den information om ditt användarbeteende som du förser oss med automatiskt när du besöker vår webbplats skulle vi därför vilja använda för att skapa annonser skräddarsydda efter dig och dina intressen. För detta efterfrågar vi ditt särskilda samtycke för skapandet av en personlig användarsida.

I användarprofilen lagrar vi personuppgifter som du tillhandahållit oss när du registrerade dig för ”Schaeffler informationstjänster” tillsammans med information om dina förehavanden på denna webbplats och/eller i informationen och reklamen vi har skickat till dig. Rörelseinformation är information om ditt användarbeteende, till exempel vilka kolumner, vilka artiklar och vilket innehåll du besökt på denna webbplats eller i vårt nyhetsbrev samt vid vilken tidpunkt, inklusive mottagnings- och läsningskvittenser på e-post och nyhetsbrev.

Vi analyserar denna användarprofil uteslutande för att skicka skräddarsydd individuell information och reklam, förutsatt att vi har erhållit ditt särskilda samtycke för användningen av uppgifterna för information- och reklamändamål på grund av din registrering till ”Schaeffler informationstjänster”. För detta ändamål kan vi även komma att anlita tredje part (tjänsteleverantörer) med vilka vi har avtal om behandling av uppgifter. Vi kan komma att överföra dina uppgifter till någon av dessa tredje parter.

Den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter efter registrering är artikel 6.1 a GDPR.

Uppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre är nödvändiga för ändamålen med insamlingen. Därför kommer uppgifterna att lagras så länge som ditt samtycke till dataspårning är aktivt. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till unsubscribe@schaeffler.com eller genom att klicka på ”unsubscribe”-länken i mottagna meddelanden. Du avregistrerar dig därigenom från dataspårningen och dina personuppgifter kommer i framtiden inte längre att behandlas. I sådana fall kommer alla personuppgifter lagrade för kommunikation att raderas. Återkallandet av samtycket påverkar inte lagligheten av behandlingen baserat på samtycket innan återkallandet.

IV. Användning av cookies

Vi använder cookies i syfte att möjliggöra för dig att få ut så mycket som möjligt från webbplatsen. Cookies är textfiler som är lagrade i internetwebbläsaren eller sparade av internetwebbläsaren på användarens enhet. Om en användare besöker vår webbplats kan en cookie lagras på användarens operativsystem. Denna cookie innehåller en karaktäristisk kedja vilket möjliggör igenkänning av webbläsaren när webbplatsen besöks igen.

I det följande förser vi dig med generell information om användningen av cookies på vår webbplats samt information om den nära sammankopplade frågan om behandling av personuppgifter. För ytterligare information angående specifikt använda cookies, vänligen se Schaefflers Cookie-policy som finns publicerad på denna webbplats.

Vi använder cookies för att göra vår webbplats mer användarvänlig. Vissa delar av vår webbplats kräver att webbläsaren kan identifieras även efter en sidbrytning.

Dessutom så använder vi cookies på vår webbplats för att möjliggöra analys av användarens surfvanor.

Vid besök på vår webbplats blir användaren informerad om användningen av cookies och hänvisas till denna integritetspolicy.

Syftet med att använda tekniskt nödvändiga cookies är att förenkla användningen av vår webbplats för användarna. Vissa funktioner på vår webbplats fungerar inte utan användningen av cookies. Det är nödvändigt att webbläsaren känns igen även efter en sidbrytning. Uppgifter om användaren som samlas in genom tekniskt nödvändiga cookies kommer inte att användas för att skapa användarprofiler. Vidare information återfinns i Schaefflers Cookie-policy.

Analys-cookies används för att förbättra kvalitén på vår webbplats och på dess innehåll. Analys-cookies visar oss hur webbplatsen används så att vi ständigt kan optimera våra erbjudanden. Vidare information återfinns i Schaefflers Cookie-policy.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter genom användning av cookies är artikel 6.1 f GDPR.

Cookies lagras på användarens enhet och överförs från den till vår webbplats. Därför har du som användare full kontroll över användningen av cookies. Du kan inaktivera eller begränsa överföringen av cookies genom att ändra inställningarna i din internetwebbläsare. Cookies som redan har sparats kan raderas när som helst. Detta kan även göras automatiskt. Om cookies inaktiveras för vår webbplats kan du sakna möjlighet att använda alla funktioner på webbplatsen.

V. Dina rättigheter som registrerad

Om dina personuppgifter behandlas klassificeras du som den registrerade enligt GDPR och du har då följande rättigheter:

1. Rätt till tillgång (artikel 15 GDPR)

På begäran kan du från oss få en bekräftelse på huruvida dina personuppgifter behandlas av oss eller inte. Om så är fallet kan du begära att vi ger dig tillgång till informationen som föreskrivs i lag (se artikel 15.1 GDPR). Vi vill även informera dig om lämpliga skyddsåtgärder i enlighet med artikel 46. Artikel 46 har relevans inom ramen för informationsöverföring i de fall dina personuppgifter skulle överföras till ett tredje land eller till en internationell organisation.

2. Rätt till rättelse (artikel 16 GDPR)

Du har rätt till rättelse och/eller komplettering om personuppgifterna som behandlas är felaktiga eller ofullständiga. Vi måste rätta uppgifterna utan onödigt dröjsmål.

3. Rätt till begränsning av behandling (artikel 18 GDPR)

Förutsatt att de rättsliga kraven är uppfyllda (se artikel 18.1 GDPR) så har du rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. För konsekvenserna av begränsningarna hänvisas till artikel 18.2 och 18.3 GDPR.

4. Rätt till radering (artikel 17 GDPR)

Du har rätt att kräva radering utan onödigt dröjsmål från oss och vi är skyldiga att omedelbart radera uppgifterna om någon av anledningarna enligt artikel 17.1 GDPR är för handen. Rätten till radering är inte tillämplig i fall som hänför sig till artikel 17.3 GDPR.

5. Rätt till underrättelse

Om du har utövat din rätt till rättelse, radering, eller begränsning av behandling, är vi skyldiga att meddela varje mottagare som fått personuppgifter avslöjade för sig om denna rättelse, radering eller begränsning av behandling. Detta måste ske så länge det inte visar sig vara omöjligt eller visar sig medföra oproportionerliga ansträngningar.

6. Rätt till dataportabilitet (artikel 20 GDPR)

De personuppgifter som du har tillhandahållit oss har du rätt att få ut i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. För detaljer hänvisas till artikel 20 GDPR.

7. Rätt att göra invändningar (artikel 21 GDPR)

Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter som grundar sig på artikel 6.1 e eller 6.1 f GDPR på grunder relaterade till din specifika situation. Vidare detaljer återfinns i artikel 21 GDPR.

Du har dessutom rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet enligt artikel 77 GDPR.

VI. Namn och kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Schaeffler Sverige AB
Charles Gata 10
Box 941
195 05 Arlandastad

VII. Kontaktuppgifter till personuppgiftsombud

Schaeffler AG
Personuppgiftsombud
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Förbundsrepubliken Tyskland

Stand: Version 1.0, 08.05.2018

Schaeffler använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av varje besök. Genom att använda denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ytterligare information

Acceptera