Sökbegrepp

Tillståndsövervakning

Felfri och optimerad drift av komplexa maskiner och komplex utrustning kan endast uppnås genom tillståndsbaserat underhåll. Schaeffler tillämpar företrädesvis vibrationsdiagnos.

Reparationstjänster och tillståndsövervakning:

Vibrationsdiagnos gör det möjligt att avslöja maskinskador på ett mycket tidigt stadium. Därmed kan skadade komponenter bytas ut i samband med planerade avställningar. Oplanerade driftstopp förebyggs. Beroende på typen av maskin och dess betydelse för tillverkningsprocessen kan i tillståndsövervakningen lösas som kontinuerlig övervakning (online) eller regelbunden övervakning (offline).

Kontinuerlig övervakning

I produktionskritiska maskiner är kontinuerlig övervakning i form av vibrationdiagnos i många fall oundgänglig. En satsning på sådana övervakningssystem betalar sig ofta efter några månader i form av minskade kostnader för driftavbrott. Beroende på tillämpningen erbjuder Schaeffler ett brett utbud av lösningar, som enkelkanalslösningar för mindre aggregat, medelstora system med upp till 8 kanaler, som är modulärt utbyggbart, men även komplexa övervakningssystem med upp till 2048 sensorkanaler.

Förutom att ge råd i samband med systemval kan Schaeffler ta hand om övervakningen av anläggningen. Detta omfattar inte bara val av maskinvara, utan även konfigurationen av systemet och, vid behov integration i befintliga system.

Kunden beslutar om anläggningen ska övervakas i egen regi eller om Schaeffler ska göra det online. Övervakningssystemen har kommunikationsmöjligheter som tillåter fjärranalys av Schaefflers experter.

Schaeffler tillståndsövervakning: Kontinuerlig övervakning
Schaeffler tillståndsövervakning: Regelbunden övervakning

Regelbunden övervakning

Bortfall av så kallade B- och C-systemkomponenter leder inte direkt till driftstopp, och orsakar inte heller nödvändigtvis dyra följdskador. Om det gäller sådana maskinkomponenter rekommenderar vi vanligtvis det billigare alternativet regelbunden övervakning. Schaefflers experter hjälper till att hitta den ekonomiskt gynnsammaste lösningen för kostnadseffektiv, kontinuerlig övervakning och regelbunden övervakning.

Regelbunden övervakning innebär att maskinen undersöks och bedöms med jämna mellanrum, till exempel var fjärde vecka, med avseende på vibrationer. Regelbundna undersökningar fördjupar kunskaperna om en maskins normaltillstånd. Därmed avslöjas eventuella avvikelser. När det gäller övervakningskoncept spelar valet av mätpunkter och övervakningsutrustning samt mätintervallet en avgörande roll. Om avvikelser upptäcks vid mätningarna, eller om trender behöver undersökas kan data skickas till Schaefflers diagnoscentrum. Här analyserar vibrationsexperter uppmätta data och genererar en diagnosrapport. Genom att samarbeta med experter från Schaeffler kan kunderna kan bygga sin egen analytiska kompetens.

Om ingen personal finns tillgänglig för datainsamling kan Schaeffler hjälpa till även med detta. Schaefflers experter genomför regelbundet mätningar på plats hos kunder.

Felsökning

Om störningar uppstår i en maskin måste felet snabbt hittas och åtgärdas. Tack vare många års erfarenhet från olika branscher och tillämpningar är Schaefflers experter på diagnos väl bekanta med sådana uppgifter.

Olika typer av information inkluderas i analysen. Det kan t.ex. handla om tidigare mätprotokoll eller reparationsrapporter. Om inga mätprotokoll finns tillgängliga kan diagnosexperterna utgå från observationer, granskning av maskindokumentation och diskussioner med maskinoperatörerna.

Problem eller störningar i maskindriften visar sig ofta i form ändrade vibrationsmönster, ovanlig temperaturutveckling eller liknande. Om diagnosexperterna utför mätningar på maskinen väljs mätmetoden utgående från aktuell anläggning och typen av störning. Diagnosexperterna från Schaeffler är förtrogna med alla förekommande analytiska tekniker, som vibrationsmätning, detektering av vridmoment och endoskopi. Detta gör det möjligt för dem att snabbt avslöja fel och föreslå lösningar. En utredning avslutas med ett överlämningssamtal mellan diagnosexperterna och all relevant personal på plats. Här redovisas resultaten av undersökningen och rekommenderade åtgärder diskuteras.

Schaeffler tillståndsövervakning: Felsökning
Schaeffler tillståndsövervakning: Balansering

Balansering

Obalanser är mycket vanliga i fläktar och ventilationssystem. Sådana obalanser kan ge upphov till så stora krafter att den aktuella maskinen får bestående skador eller förstörs helt. Därför måste obalanser ofta kontrolleras och vid behov korrigeras. Vår servicepersonal hjälper till att upptäcka och eliminera obalanser, vilket garanterar optimal systemtillgänglighet.

Endoskopi

Med hjälp av digitala optiska endoskop kan man granska en maskins inre och bedöma omfattningen av en skada. Det som visas av endoskopin lagras som ett digitalt foto eller ett videoklipp och ligger till grund för diagnos av Schaefflers experter. Tillståndet hos enskilda komponenter, som lager och kugghjul, kan bedömas. Om de inspekterade lagren är Schaefflerprodukter har kunden också tillgång till kunskaperna hos Schaefflers tillämpningsingenjörer. Dessa experter tar fram en detaljerad skadeanalys och föreslår förbättringar.

Schaeffler tillståndsövervakning: Endoskopi
Dela sida

Schaeffler använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av varje besök. Genom att använda denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ytterligare information

Acceptera