Sökbegrepp

Utmärkt kvalitets- och miljöledning

Schaefflers kvalitetssäkring är direkt integrerad i produktionsprocessen och stöds genom regelbundna revisioner. Dessutom har vi fastställt normer för medarbetarsäkerhet, energihantering och miljövänlig produktion över hela världen. Genom att tidigt uppfylla de stränga EU-direktiven för miljöskydd enligt EMAS i alla anläggningar världen över har Schaeffler återigen bevisat sin ledande roll.

Kvalitetspolicy

Schaefflerkoncernen är en ledande global integrerad underleverantör till fordons- och maskinindustrin. Företaget står för högsta kvalitet, enastående teknik och utpräglad innovationsförmåga.

Vårt ledarskap inom kvalitet, teknik, pålitlighet, innovation och ekonomi, i kombination med hög leveranssäkerhet och engagerad service, ger oss trogna kunder. Detta skapar uthållig framgång för vårt företag.

Vår måttstock för kvalitet handlar om att uppfylla våra kunders förväntningar och krav. Vi respekterar alltid lagar och myndighetskrav.

Vårt arbete är inom alla områden inriktat på kontinuerlig förbättring i syfte att nå ”nollfelsnivå”. I praktiken betyder detta felförebyggande och riskminimerande åtgärder.

Varje medarbetare är medveten om sina plikter med avseende på kvalitet och låter sina tankar och handlingar styras av detta.

Direktion, chefer och alla medarbetare är fokuserade på denna kvalitetspolicy.


Schaeffler-gruppens miljö- och medarbetarskyddspolicy

Miljö- och medarbetarskydd ingår i vår företagsfilosofi. Genom att skapa och vidmakthålla en säker arbetsmiljö som tar hänsyn till personalens hälsa och främjar deras arbetsförmåga samt genom att arbeta för ett aktivt miljöskydd bidrar vi till att vårt företag kan leva vidare och utvecklas.

Följande principer gäller globalt för vår koncern. Därigenom tar vi vårt ansvar gentemot medarbetare, medmänniskor och kommande generationer.

Effektiv medarbetarhantering och miljöledning

Vi upprätthåller ett medarbetarskydds- och miljöledningssystem som vi ständigt förbättrar. Vi utvecklar förutseende koncept och förverkligar dem tillsammans med våra avtalspartners. Vi utvärderar regelbundet och inom alla områden hur riktlinjerna omsätts i praktiken och hur vårt ledningssystem fungerar.

Säkra och personalanpassade arbetsplatser

Vi är övertygade om att i princip alla arbetsplatsolyckor och yrkessjukdomar kan undvikas. Motiverade medarbetare och chefer stödjer oss på vägen mot noll arbetsplatsolyckor. Det är lika viktigt för oss att skydda våra uppdragstagares medarbetare som våra egna anställda. När vi etablerar arbetsplatser och arbetsprocesser utnyttjar vi de senaste rönen inom området. Vi lägger stor vikt vid ergonomiskt god utformning av arbetsplatser.

Tillförlitligt agerande

Vi förbinder oss att följa alla lagar och bestämmelser inom medarbetar- och miljöskydd. Vi handlar ansvarsfullt enligt våra egna regler, vilka ofta är strängare än de lagstadgade föreskrifterna. Vi ska planera, köpa, driva och underhålla maskiner och anläggningar så att eventuella faror utesluts, risker minimeras och driftstörningar undviks. Vi tillämpar den senaste tekniska nivån.

Låg miljöpåverkan och miljövänliga produkter

I all vår verksamhet vill vi i största möjliga utsträckning förebygga skadlig inverkan på miljön. Vi handskas sparsamt med råmaterial och energi. Vi strävar efter att ge upphov till så lite avfall, avloppsvatten, buller och andra utsläpp som möjligt. Vi tillverkar miljövänliga produkter och tar samtidigt hänsyn till produkternas hela livscykel.

Ansvarsmedveten personal

Genom regelbunden information, utbildning och fortbildning stöder vi kompetens och medvetenhet hos vår personal och våra affärspartners med avseende på säkert arbete och miljöskydd inom företagets alla områden.

Förebyggande åtgärder

Vi skyddar våra medarbetare från negativ inverkan på deras hälsa och vi skyddar miljön mot skador genom omfattande förebyggande åtgärder. Vi säkerställer i alla våra anläggningar att det finns omfattande och effektiv beredskap för nödsituationer som skyddar vår personal och våra besökare om en olycka skulle inträffa.

Öppen dialog

Vi har en intensiv och förtroendefull dialog med våra intressenter. Vi informerar om våra arbets- och miljöskyddsåtgärder och den miljöpåverkan som uppstår på platser där vi är verksamma.

Företagsledning och alla medarbetare är skyldiga att följa denna miljö- och medarbetarskyddspolicy.

Schaeffler-gruppens miljö- och medarbetarskyddspolicy

Dela sida

Schaeffler använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av varje besök. Genom att använda denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ytterligare information

Acceptera