Sökbegrepp

Allmänna användarvillkor för Schaefflers webbplats

1. Omfattning

1.1
Användning av webbsidorna (Schaeffler-webbplatsen) som erbjuds av Schaeffler Sverige AB ("Schaeffler") skall ske i enlighet med dessa villkor i den mån användningen inte regleras på annat sätt genom Schaeffler-företagets villkor i respektive land. Genom att börja använda webbsidorna godkänner användaren dessa användarvillkor i dess nuvarande version.

1.2
Dessa allmänna användarvillkor kan kompletteras, ändras eller bytas ut från tid till annan.

2. Innehållet på Schaeffler-webbplatsen

Schaeffler har på sin webbplats placerat icke bindande information samt relaterad dokumentation och programvara som kan visas eller laddas ned. Sådan placering av information skall inte åtföljas av något som helst åtagande eller några garantier om att informationen är fullständig. Schaeffler kan när som helst blockera Schaeffler-webbplatsen i sin helhet eller i delar, eller ändra innehållet utan föregående meddelande. Schaeffler tar inte på sig något ansvar när det gäller oavbruten åtkomst till Schaeffler-webbplatsen.

3. Användningsrättigheter

3.1
Användning av information, programvara och dokumentation som finns på Schaeffler-webbplatsen skall omfattas av dessa villkor, eller om informationen, programvaran och dokumentationen uppdateras, omfattas av de tillämpliga licensvillkor som redan överenskommits med Schaeffler. Eventuella separat överenskomna licensvillkor skall ha företräde framför dessa villkor.

3.2
Schaeffler beviljar användaren icke-exklusiv, icke överförbar, icke överlåtbar, icke underlicensierbar rätt att använda den information, programvara och dokumentation som finns på Schaeffler-webbplatsen i den utsträckning som överenskommits av parterna, eller om ingen sådan överenskommelse finns i detta hänseende, i enlighet med det ändamål som Schaeffler avsett.

3.3
Programvaran är endast tillgänglig i maskinläslig form utan kostnad. Källkod får inte avslöjas. I de fall som licensvillkor för programvara med öppen källkod har företräde framför dessa villkor och kräver att Schaeffler gör källkoden tillgänglig, skall sådan källkod göras tillgänglig i utbyte mot ersättning av kostnader.

3.4
Såvida inte obligatoriska bestämmelser gör motsatsen gällande, får användaren inte ändra, bakåtkompilera, utveckla eller översätta tillbaka programvaran eller dess dokumentation eller ta bort några delar från dessa.

3.5
Informationen, programvaran och dokumentationen skyddas av upphovsrättslagar samt andra gällande lagar som relaterar till immateriella rättigheter. Användaren skall följa sådana lagar, och i synnerhet skall alfanumerisk identifiering, märken och meddelanden om upphovsrätt, inte tas bort från informationen, programvaran och dokumentationen eller från några kopior av dessa.

3.6
Eventuella bestämmelser i gällande upphovsrättslagar som gäller skydd av programvara skall annars inte påverkas av detta.

4. Immateriell egendom

4.1
Oaktat de specifika kraven i avsnitt 4 i dessa användarvillkor, får information, varumärkesnamn och annat innehåll på Schaeffler-webbplatsen inte ändras, kopieras, reproduceras, säljas, hyras ut, användas, kompletteras eller användas på annat sätt utan föregående skriftligt tillstånd från Schaeffler.

4.2
Förutom rätten till användning och andra rättigheter som uttryckligen beviljas i dessa villkor, skall användaren inte ges några som helst ytterligare rättigheter av någon typ, i synnerhet inte rättigheter som gäller företagets namn eller industriell äganderätt, som patent, bruksmodeller eller varumärken, och inte heller skall Schaeffler omfattas av någon motsvarande skyldighet att bevilja sådana rättigheter.

5. Registrering och användning av skyddade sidor

5.1
Vissa av sidorna på Schaeffler-webbplatsen är lösenordsskyddade. Tillgång till dessa sidor är av säkerhetsskäl endast tillåten för registrerade användare. Att registreras av Schaeffler är inte någon rättighet. Schaeffler förbehåller sig i synnerhet rätten att göra det nödvändigt att registrera sig för webbsidor som tidigare varit fritt tillgängliga. Schaeffler kan när som helst återkalla rätten till åtkomst genom att blockera tillgången till data utan att uppge någon orsak till detta, i synnerhet om användaren:

 • har uppgett falska registreringsuppgifter
 • har brutit mot användarvillkoren eller sin omsorgsplikt när det gäller behandlingen av tillgång till data
 • har brutit mot gällande lag när det gäller tillgång till eller användning av Schaeffler-webbplatsen
 • har varit inaktiv användare av Schaeffler-webbplatsen under en period på minst 24 timmar.

5.2
Om registrering är tillåten, skall användaren uppge korrekta och sanningsenliga uppgifter och måste meddela Schaeffler direkt om eventuella ändringar.

5.3
Efter registreringen skall användaren få ett användarnamn och ett lösenord (användaruppgifter). Första gången användaren loggar in skall denne ändra det lösenord som fåtts av Schaeffler till ett säkert lösenord. Användaruppgifterna gör det möjligt för användaren att komma åt sina egna uppgifter, att ändra sådana uppgifter och, om nödvändigt, förlänga eller återkalla avtal om databehandling.

5.4
Användaren skall se till att användaruppgifterna inte är tillgängliga för tredje parter och skall hållas ansvariga för alla beställningar och andra aktiviteter som sker med användaruppgifterna. Efter varje användningstillfälle skall man gå ur den del som är lösenordsskyddad. I den mån användaren blir medveten om att någon tredje part missbrukar användaruppgifter, skall användaren omedelbart meddela Schaeffler om detta skriftligen, och, i förekommande fall, på förhand genom e-postkommunikation. Efter mottagande av sådana meddelanden, skall Schaeffler blockera åtkomsten till det lösenordsskyddade området för användaruppgifterna i fråga. En sådan blockering kan endast upphävas efter en särskild ansökan av användaren till Schaeffler eller efter en ytterligare registrering.

5.5
Användaren kan när som helst skriftligen begära borttagning av en registrering i den mån borttagning inte förhindras av behandling av aktuella avtalsfrågor. I sådana fall skall Schaeffler radera alla användaruppgifter och all annan personlig information om användaren så fort dessa inte längre behövs.

6. Referenser och länkar

Schaeffler-webbplatsen kan innehålla referenser och länkar (hyperlänkar) till tredje parters webbplatser. Schaeffler tar inte på sig något ansvar för innehållet på sådana webbplatser, och Schaeffler gör inte heller innehållet på sådana webbplatser till sitt eget, eftersom Schaeffler inte kan kontrollera information som ansluts genom tredje parters länkar och inte ansvarar för innehållet och informationen som finns där. Eventuell användning av länkade webbplatser skall ske på användarens egen risk.

7. Ansvarsbefrielse för defekter som gäller äganderätt och kvalitet, virus

7.1
I den mån information, programvara eller dokumentation ställs till förfogande utan kostnad, undantas de härmed från ansvar för defekter som gäller äganderätt eller defekter som gäller informationens, programvarans eller dokumentationens kvalitet, och i synnerhet för korrekthet, felfrihet och avsaknad av tredje parters immateriella rättigheter eller upphovsrätter, fullständighet och/eller användbarhet utom i fall av avsiktliga handlingar eller ont uppsåt. SCHAEFFLER AVSÄGER SIG ALLA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, LAGSTADGADE ELLER PÅ ANNAT SÄTT, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSADE TILL, GARANTIER OM ALLMÄN LÄMPLIGHET, ICKE-INTRÅNG ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE.

7.2
Information på Schaeffler-webbplatsen kan inkludera specifikationer eller allmänna beskrivningar av produkters tekniska möjligheter, som i enskilda fall (t.ex. på grund av ändringar på produkter) kanske inte alltid är tillgängliga. De prestandaspecifikationer som krävs för produkterna ska därför överenskommas innan köp i varje enskilt fall.

7.3
Schaefflers ansvar för defekter som gäller kvalitet och äganderätt ska fastställas av bestämmelserna i avsnitt 7.1 och 7.2 i dessa villkor. Allt annat oförändrat är Schaeffler undantaget från ansvar, såvida det inte krävs genom (i) tvingande lagstiftning (t.ex. lag om produktansvar), (ii) till följd av lag om produktansvar, (iii) till följd av avsiktliga handlingar eller grov vårdslöshet, (iv) till följd av dödsfall eller personskada, (v) till följd av godkännande av en garanti som gäller kvalitet, (vi) till följd av uppsåtligt döljande av en defekt, eller (vii) på grund av väsentligt avtalsbrott. Eventuella skador till följd av väsentliga avtalsbrott skall emellertid begränsas till typiska skador som kan förutses, i den mån det inte är fråga om avsiktliga handlingar eller grov vårdslöshet.

7.4
Schaeffler skall sträva efter att hålla Schaeffler-webbplatsen fri från alla virus; Schaeffler kan emellertid inte garantera en virusfri miljö. Innan någon information, programvara eller dokumentation laddas ned, skall användaren för att skydda sig själv och förebygga att virus hamnar på Schaeffler-webbplatsen, använda lämpliga säkerhetsmetoder och antivirusprogram. Du har ansvaret för att implementera tillräckligt med förfaranden och kontroller för att uppfylla dina specifika krav om antivirusskydd och korrekthet för ingående och utgående data, samt för att ha en metod utanför vår webbplats för eventuellt återskapande av förlorade data.

7.5
Ingen av ovanstående bestämmelser implicerar att omvänd bevisbörda ska gälla.

8. Användningsvillkor

8.1
Användaren får inte med hänsyn till Schaeffler-webbplatsen:

 • orsaka skada på personer, i synnerhet ungdomar, eller kränka deras rätt till personlig integritet
 • handla mot god moral genom sin användningsmetod
 • kränka industriell äganderätt eller upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter
 • översända innehåll med virus eller så kallade trojaner eller annan programmering som skulle kunna skada programvaran
 • tillhandahålla, lagra eller skicka hyperlänkar eller innehåll dit det inte är tillåtet, i synnerhet om sådana hyperlänkar eller innehåll är ett brott mot tystnadsplikt eller är olagliga
 • distribuera reklam eller oombedd e-post (så kallad skräppost) eller irrelevanta varningar om virus, skadlig kod eller liknande, eller be personer att delta i hasardspel, spel, kedjebrev, pyramidspel eller andra liknande handlingar
 • uppträda på andra sätt som begränsar eller hindrar andras användning eller nyttjande av webbplatsen, eller som, enligt Schaefflers godtycke, kan skada Schaeffler eller användare av webbplatsen eller ålägga dem ansvarsskyldighet
 • använda webbplatsen på sätt som skulle kunna göra att webbplatsen blir omöjlig att använda, överbelastas eller försämras eller inkräktar på någon annan parts användning av webbplatsen, inklusive dennes förmåga att utföra aktiviteter i realtid genom webbplatsen.

8.2
Schaeffler kan blockera åtkomsten till Schaeffler-webbplatsen när som helst, i synnerhet om användaren bryter mot sina plikter enligt dessa villkor.

9. Exportkrav

Överföring av information, programvara och dokumentation kan bli föremål för gällande bestämmelser om exportkontroll, i synnerhet, men inte begränsat till, lagar inom EU eller dess medlemsstater eller lagar i USA, på grund av dess typ eller dess användningssyfte eller slutanvändningssyfte. Användaren bekräftar att han alltid skall följa gällande bestämmelser i lagar om exportkontroll.

10. Skydd av personuppgifter

Schaeffler skall, vid sammanställning, användning och behandling av användarens personuppgifter, följa gällande dataskyddslagstiftning som kan ses på Schaeffler-webbplatsen.

11. Tilläggsavtal, behörig domstol, gällande lag

11.1
Eventuella tilläggsavtal till dessa användarvillkor, inklusive eventuella ändringar i denna paragraf, skall göras skriftligen.

11.2
Behörig domstol är det registrerade sätet för Schaeffler Sverige AB.

11.3
Schaeffler-webbplatsens enskilda sidor drivs av Schaeffler och är Schaefflers ansvar. Dessa sidor följer kraven i det specifika land där Schaeffler Sverige AB har sitt registrerade säte. Schaeffler tar inte på sig något ansvar för möjligheten att information, programvara och/eller dokumentation på Schaeffler-webbplatsen kan visas eller laddas ned på platser utanför respektive land. Om användare utanför respektive land använder Schaeffler-webbplatsen, är de själva ansvariga för att följa gällande lagstiftning i respektive land. Åtkomst till information, programvara och/eller dokumentation på Schaeffler-webbplatsen i länder där åtkomst är olaglig är inte tillåten. I sådana fall, om användaren önskar kontakta Schaeffler kommersiellt, ska användaren kontakta Schaefflers representanter i respektive land.

11.4
Dessa villkor samt användningen av denna webbplats skall omfattas av lagen i sätet för Schaeffler Sverige AB.

Schaeffler använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av varje besök. Genom att använda denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ytterligare information

Acceptera