Sökbegrepp

Hållbarhet

Hållbarhet i alla dess dimensioner är en central del av vår företagsstrategi. Schaefflerkoncernens verksamhet ska vara klimatneutral från 2040. Detta mål omfattar hela försörjningskedjan och underbyggs av ambitiösa hållbarhetsmål på medellång sikt. Vi vill möta dessa utmaningar tillsammans med våra affärspartners. Vårt mål är att göra försörjningsnätverket transparent för att identifiera och minimera risker redan i ett tidigt skede. Tillsammans uppfyller vi också våra kunders och andra intressenters krav och förväntningar.

Tillsammans med våra partners utvecklar vi hållbarhet i försörjningskedjan

Lägga grunden

Schaefflers leverantörskod ligger till grund för ett ansvarsfullt samarbete med våra leverantörer.

Identifiera risker

Vi gör en hållbarhetsbaserad riskbedömning av våra leverantörer.

Minska risker

Vi minskar identifierade risker genom bedömningar och revisioner baserade på globala standarder.

Utvärdera hållbarhet

Genom självrapportering från våra leverantörer får vi en detaljerad inblick i deras hållbarhetsarbete.

Skapa incitament

Vid inköpsbeslut tar vi hänsyn till våra leverantörers attityd till hållbarhet.

Leverantörskod

För att ta vårt ansvar och våra kunders och motsvara intressenters förväntningar har vi definierat en serie krav på våra leverantörer – uttryckta i vår leverantörskod. För att dessa krav konsekvent ska uppfyllas måste de spridas och tillämpas genom hela försörjningskedjan. Leverantörens acceptans av Schaefflerkoncernens leverantörskod utgör därför ett bindande villkor för alla befintliga och framtida affärsrelationer.

Schaeffler Group Supplier Code of Conduct

Leverantörskod

Policy för hållbara inköp

Policy för hållbara inköp

Hållbarhet definieras av FN:s världskommission för miljö och utveckling som ”... att tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” Även våra kunder fattar specifikt sina upphandlingsbeslut utifrån miljöskydd och socialt ansvar. Med tanke på de lagstadgade hållbarhetskraven och på bedömningar från icke-statliga organisationer och investerare, blir en hållbar inköpsstrategi allt viktigare.

Med vår policy för hållbara inköp skapar vi oss ett bindande ramverk för att uppfylla våra behov av produkter, processer och tjänster. Därmed genererar vi värde baserat på livscykler, vilket inte bara gynnar oss som organisation, utan även samhället och ekonomin, samtidigt som vi minimerar skador på miljön.

Sustainable Procurement Policy

Självrapportering om hållbarhet

För att förstå och utveckla hållbarhetsarbetet hos specifika leverantörer använder vi det standardiserade frågeformuläret Self-Assessment Questionnaire (SAQ) från Drive Sustainability-initiativet. Utvalda leverantörer kommer att bjudas in via NQC Ltd. att fylla i frågeformuläret på SupplierAssurance-plattformen. Om ditt företag redan är registrerat hos NQC Ltd ser vi fram emot att få kontakt med dig och att få se dit företags SAQ.

Self-Assessment Questionnaire

Supplier Assurance

FAQ – Supplier Sustainability Self-Assessment Questionnaire (SAQ)

Självrapportering om hållbarhet

Policy för hantering av konfliktmineraler

Policy för hantering av konfliktmineraler

Schaeffler köper för sin produktion inte direkt in några råvaror definierade som konfliktmineraler, men vi är medvetna om att sådana mineraler kan förekomma i försörjningskedjan. Schaeffler och dess leverantörer hävdar därför att alla Schaeffler-produkter är fria från mineraler vars handel direkt eller indirekt används för att finansiera militära konflikter eller som härrör från gruvdrift i konfliktdrabbade områden eller högriskområden.

Mot denna bakgrund förutsätter Schaeffler att aktörerna i koncernens försörjningskedja tar ansvar för anskaffning av dessa mineraler och hänvisar till vägledningsdokumentet ”OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict Affected and High Risk Areas”.

Schaeffler förväntar sig att identifierade leverantörer svarar på vår årliga begäran om redovisning av konfliktmineraler och använder det globalt erkända formatet – RMI CMRT Reporting Template – för sin rapportering.

Den senaste versionen av rapportmallen, Conflict Minerals Reporting Template, kan laddas ner från webbplatsen Responsible Minerals Initiative (responsiblemineralsinitiative.org).

Conflict Minerals Policy

Policy för att förebygga människohandel

Nästan alla länder i världen påverkas av människohandel, oavsett om landet är offrens ursprungsland, transitland eller målland. Därför ägnar Schaeffler stor uppmärksamhet åt frågan om människohandel.

I vår policy för förebyggande av människohandel beskrivs åtgärder och principer för att förhindra tvångsarbete och människohandel. Policyn gäller för alla verksamhetsområden inom Schaefflerkoncernen. Vi uppmanar våra affärspartners och deras försörjningskedjor att genomföra verksamma åtgärder för att förebygga tvångsarbete och människohandel och att regelbundet övervaka deras effektivitet.

Human Trafficking Policy

Policy för att förebygga människohandel

Leverantörsutbildning och instruktioner BMAS

Leverantörsutbildning och instruktioner BMAS

Kontinuerlig gemensam utveckling kräver gemensam förståelse för de krav som ställs, och bakgrunden till dem. För dig som leverantör har vi därför skapat en plattform tillsammans med vår partner BSD/Elevate, genom vilken du får tillgång till kostnadsfri utbildning. Dessa utbildningar är tänkta att besvara dina frågor om de krav vi ställer, och förklara bakgrunden till dem.

Inom ramen för Supply Chain Due Diligence Act (LkSG) är det ditt medansvar att utnyttja detta kostnadsfria erbjudande efter att du har registrerat dig som en Schaeffler-leverantör. Därmed kommer du att bättre förstå de krav som Schaeffler ställer. Registrera dig gratis med branschkoden ”SGSUP”.

Dessutom ger vi en riktad bindande rekommendation för deltagande i utbildningen om vi till exempel, baserat på vår riskanalys av hållbarhet (Risk Exposure Sustainability eller Self Assessment Questionnaire), tillsammans med dig kommer fram till att det finns utrymme för förbättring. Registrera dig gratis med branschkoden ”SGCAP”.

Utbildningarna avslutas med kunskapskontroll.

All information är föremål för de överenskomna sekretessavtalen och reglerna i GDPR.

Vi ber dig att registrera dig på någon av utbildningarna med efterfrågade data och branschkoden ”SGSUP” eller ”SGCAP”. Följ instruktionerna: Registrering i EiQ Learn

Efter registreringen kan du logga in direkt genom att ange ditt namn och lösenord: Anmälan till EiQ Learn

Instruktioner BMAS
I fordonsindustrins branschdialog har utarbetats riktlinjer för de fem centrala delarna av tillbörlig aktsamhet i fråga om mänskliga rättigheter (principer, riskanalys, åtgärder, rapportering och klagomålsförfarande).

De utgör fristående vägledningsdokument och uppfyller helt kraven i den nationella handlingsplanen (NAP). Dessutom beaktas kraven i LkSG (Supply Chain Due Diligence Act), vilka markeras separat. De implementeringsorienterade instruktionerna fungerar som verktygslåda och vägledning för den individuella och kontinuerliga processen att förverkliga tillbörlig aktsamhet i fråga om mänskliga rättigheter.

Instruktionerna finns tillgängliga för nedladdning: Ladda ner instruktioner

Miljöskydd och arbetssäkerhet

Miljöskydd och arbetssäkerhet är viktiga delar av Schaefflers företagsfilosofi.

Schaefflers EHS-policy (miljö, hälsa och säkerhet) beskriver principerna och ingår i våra styrdokument. Genom att etablera och upprätthålla en säker arbetsmiljö som tar hänsyn till personalens hälsa och främjar deras arbetsförmåga samt genom att arbeta aktivt med miljöskydd bidrar vi till att vårt företag fortlever och utvecklas.

Följande principer gäller för alla delar av vårt företag och över hela världen. Därigenom tar vi vårt ansvar gentemot medarbetare, medmänniskor och kommande generationer.

EHS policy

Vi uppmuntrar våra affärspartners och deras försörjningskedjor att tillämpa samma principer.

Miljöskydd och arbetssäkerhet

Förbjudna och märkningspliktiga ämnen

Förbjudna och märkningspliktiga ämnen

Följande tabell innehåller bindande standarder för Schaefflers materialleverantörer, avseende ”förbjudna och märkningspliktiga ämnen”. Alla leverantörer är därför skyldiga att fullständigt deklarera i sina produkter ingående ämnen och får inte leverera produkter till Schaeffler som innehåller förbjudna ämnen.

S132030-1 Prohibited and declarable substances

Tillämplig dokumentation

Välj lämplig kategori för din produkt. Om du tvekar angående kategorin, vänd dig till din Schaeffler-kontakt, t.ex. lokal inköpsavdelning, materialchef eller tillämpningsteknik.

Kategori A ska väljas för inköpta produkter som finns kvar i eller på produkter som Schaeffler säljer.

Conformity declaration Category A

Kategori B ska väljas för inköpta produkter som används i tillverkningsprocesser och för underhåll men som inte finns kvar i eller på produkter som Schaeffler säljer. För inköpta produkter i kategori B, som inte är kemikalier eller blandningar, behöver punkt 7 i försäkran om överensstämmelse inte fyllas i!

Conformity declaration Category B

Kategori C ska väljas för inköpta produkter som används som förpackning för produkter som Schaeffler säljer och som levereras till kunder.

Conformity declaration Category C

Utbildningsmaterial och exempel

Process instruction on prohibited and declarable substances S132030-1

Example: Conformity declaration Category A

Example: Conformity declaration Category B

Example: Conformity declaration Category C

Utbildning för S 132030-1

Registration live training

Allmän information om materialöverensstämmelse

Material compliance topics

Klimatskydd och energieffektivitet

Schaefflers energipolitik beskriver principerna för ansvarsfull användning av energiresurser. Detta inkluderar det energiledningssystem som etablerats hos Schaeffler, vilket ska säkerställa kontinuerlig förbättring av företagets energiprestanda. Genom de tekniska leveransvillkoren S151010-25 sätter vi nya standarder för energieffektivitet vid anskaffning av nya maskiner och system.

Med dessa åtgärder stöder Schaeffler de gällande klimatskyddsmålen och tar på detta sätt ansvar för samhället och kommande generationer. Följande principer gäller för alla delar av vårt företag över hela världen och vi uppmuntrar därför även våra affärspartners och deras försörjningskedjor att tillämpa dem.

Energy Policy

I vår guide kan leverantörer hitta mer information om hur man hanterar och minskar utsläppen:

Supplier Guide to Carbon Reduction Management

Klimatskydd och energieffektivitet

Beräkning av utsläpp

Klimatskydd har en nära koppling till utsläpp av koldioxid och till orsakerna till sådana utsläpp. En betydande del av koldioxidutsläppen från våra produkter orsakas redan i försörjningskedjan och kallas Scope 3 upstream-utsläpp. Vi förväntar oss därför att våra leverantörer överlämnar transparent och användbar information i detta avseende. En översikt över krävd, standardmässig beräkning av utsläpp visas i följande bild.

Product Carbon Footprint Calculation (overview)

Utöver denna översikt stöder PCF-riktlinjen ytterligare och mer detaljerad information i beräkningen av en produkts koldioxidavtryck.

Product Carbon Footprint Calculation (Insights)

Dela sida

Schaeffler använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av varje besök. Genom att använda denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ytterligare information

Acceptera